“Sırrın Sırrı” Sultan Veled Sempozyumu

Sultan Veled Hazretleri’nin tasavvufî, târihî ve edebî açıdan daha iyi anlaşılması amacına yönelik olarak, Türkiye’den ve yurt dışından uzmanların biraraya getirildiği iki aşamalı bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.

“Sırrın Sırrı Sultan Veled” başlıklı bu uluslararası sempozyumunun ilk adımı, 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde,  TÜRKKAD İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile İstanbul’da ve ikinci adımı da 15-16 Aralık 2011 tarihleri arasında, TÜRKKAD İstanbul, Selçuk Üniversitesi Hz. Mevlânâ Enstitüsü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nün işbirliği ile Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum Tanıtım Videosu

Hz. Mevlâna, Sultan Veled Hazretleri için “Benim bu âleme gelmemden maksat, senin zuhûrundur. Çünkü bütün sözler benim kavlim, sen ise fiilimsin” buyuruyorlar. Aynı şekilde “Bana yaradılış ve huy bakımından en fazla benzeyen sensin”demekle sultanın makamını bir kez daha teyit ediyorlar.

Sultan Veled Hazretleri’nin tasavvufî, târihî ve edebî açıdan daha iyi anlaşılması amacına yönelik olarak, Türkiye’den ve yurt dışından uzmanların biraraya getirileceği iki aşamalı bir sempozyum gerçekleştirilecektir. “Sırrın Sırrı Sultan Veled” başlıklı bu uluslararası sempozyumunun ilk adımı, TÜRKKAD İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile İstanbul’da ve ikinci adımı da TÜRKKAD İstanbul, Selçuk Üniversitesi Hz. Mevlânâ Enstitüsü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nün işbirliği ile Konya’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Tarihi ve Yeri

10-11 Aralık 2011 İstanbul – İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi

15-16 Aralık 2011 Konya – Mevlana Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu

SIRRIN SIRRI

ULUSLARARASI SULTAN VELED HZ. SEMPOZYUMU PROGRAMI

İ S T A N B U L

10 Aralık 2011 C U M A R T E S İ

İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Salonu, Maslak Kampüsü

Açılış Oturumu

Oturum Başkanı
Omid Safi, Prof.Dr.

 

Hülya Küçük, Doç. Dr.
Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye
Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı

 

Mehmet Demirci, Prof. Dr.
Menkıbeleriyle Sultan Veled
Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı’ndan Emekli Öğretim Üyesi

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.
Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü
İran, Tahran, Peyâm-i Nur Üniversitesi, Fars Edebiyatı Bölümü

 

Değerlendirme ve Sorular

 

Oturum 2

 

Oturum Başkanı
Janis Eshots, Dr.

 

İbrahim Gamard, Dr.
Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş

ABD, Kuzey Kaliforniya, Yazar, Mevlevî Şeyhi

 

Kabir Helminski
Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları
ABD, Kaliforniya, Threshold Society Kurucusu ve Müdürü, Mevlevî Şeyhi

 

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.
Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Türkiye, İstanbul, Sen Piyer Dominiken Kilisesi

 

Değerlendirme ve Sorular

 

Oturum 3

 

Oturum Başkanı
James MORRIS, Prof. Dr.

 

Janis Eshots, Dr.
Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi

Birleşik Krallık, Londra, İleri İslâmî Araştırmalar Üniversitesi.

 

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.
Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler
Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü, Müdür
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü

Camille Adams Helminski
Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri
ABD, Kaliforniya, Threshold Society Kurucusu ve Müdürü

 

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.
Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled

Türkiye, İstanbul, Tasavvuf Araştırmacısı, Yazar

 

Değerlendirme ve Sorular

 

11 Aralık 2011 P A Z A R
İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Salonu, Maslak Kampüsü

 

Oturum 4

 

Oturum Başkanı
Mehmet Demirci, Prof. Dr.

 

Omid Safi, Prof. Dr.
“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled
ABD, Kuzey Karolayna, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

 

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.
Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn
Türkiye, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Bilal Kemikli, Prof. Dr.
Sultan Veled’in Edebi Muhiti
Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Değerlendirme ve Sorular

 

Oturum 5

 

Oturum Başkanı
Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

 

Barihüda Tanrıkorur, Dr.
Sultan Veled Hazretlerinin Mirası
Türkiye, İstanbul, Araştırmacı, Yazar

 

Carl W. Ernst, Prof. Dr.
Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri
ABD, Kuzey Karolayna, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

 

Eylül Yalçınkaya
Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd
Türkiye, İstanbul, Tasavvuf Araştırmacısı, Yazar

 

Değerlendirme ve Sorular

 

Oturum 6

 

Oturum Başkanı
Tevfik Subhani, Prof. Dr.

 

James MORRIS, Prof. Dr.
“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

ABD, Boston, Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü

 

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.
Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi
Türkiye, Kayseri, Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Ana Bilim Dalı

 

Cemâlnur Sargut
Şems ile Aydınlanan Hz. Veled

Türkiye, İstanbul, TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı

 

Değerlendirme ve Sorular

 

SIRRIN SIRRI

ULUSLARARASI SULTAN VELED HZ. SEMPOZYUMU

K O N Y A

15 Aralık 2011 P E R Ş E M B E
Mevlânâ Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu

Açılış Konuşmaları

Ahmed Selâhaddin Çelebi Hidâyetoğlu adına kızı Banu Hidayetoğlu
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin 21. batından torunu

Ayşe Esin Çelebi Bayru
Uluslararası Mevlânâ Vakfı 2. başkanı Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin 22. batından torunu

Tuğrul İnançer
İstanbul Tarihi Türk Musikisi Topluluğu Müdürü

Cemâlnur Sargut
TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı

Tahir Akyürek
KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı

Açılış Oturumu

Oturum Başkanı
Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Mahmud Erol Kılıç , Prof. Dr.
Mevlânâ’nın Çocuğu Olmak
Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı

Hülya Küçük, Doç. Dr.
Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi
Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı

Omid Safi, Prof. Dr.
“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled
ABD, Kuzey Karolayna, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

Değerlendirme ve Sorular

Oturum 2

Oturum Başkanı
Mahmud Erol Kılıç , Prof. Dr.

Mehmet Demirci, Prof. Dr.
Menkıbeleriyle Sultan Veled
Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı’ndan Emekli Öğretim Üyesi

İbrahim Gamard, Dr.
Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş

ABD, Kuzey Kaliforniya, Yazar, Mevlevî Şeyhi

Kabir Helminski
Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları
ABD, Kaliforniya, Threshold Society Kurucusu ve Müdürü, Mevlevî Şeyhi

Değerlendirme ve Sorular

Oturum 3

Oturum Başkanı / Session Chairperson
Mustafa Çıpan, Dr.

Timuçin Çevikoğlu, Dr.
Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler
Türkiye, Ankara, Kültür Bakanlığı, Sanatçı, Türk Müziği Araştırmacısı

Elif Bilge Kurtuldu
Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi
Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Müzik Sanatları Bölümü

Oruç Güvenç, Dr.
Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması
Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Müziğini Araştırma ve Tanıtma Birimi

16 Aralık 2011 C U M A
Mevlânâ Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu

Oturum 4

Oturum Başkanı
Mehmet Demirci, Prof. Dr.

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.
Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler
Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü, Müdür
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eylül Yalçınkaya
Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd
Türkiye, İstanbul, Tasavvuf Araştırmacısı, Yazar

Camille Adams Helminski
Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri
ABD, Kaliforniya, Threshold Society Kurucusu ve Müdürü

Değerlendirme ve Sorular

Oturum 5

Oturum Başkanı

Ibrahim Gamard, Dr.

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.
İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri
Türkiye, İstanbul, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.
Sultan Veled ve Ahîler
Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Carl W. Ernst, Prof. Dr.
Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri
ABD, Kuzey Karolayna, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

Değerlendirme ve Sorular

Oturum 6

Oturum Başkanı
Hülya Küçük, Doç. Dr.

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.
Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi
Türkiye, Kayseri, Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Ana Bilim Dalı

Muhammed Suheyl Umar, Dr.
Yedinci His – Vahdet-i Vücud Üzerine Gözlemler

Pakistan, Lahor, Pakistan İkbal Akademisi Başkanı

Yakup Şafak, Dr.
Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı’ndan Emekli Öğretim Üyesi

Değerlendirme ve Sorular

Oturum 7

Oturum Başkanı
Omid Safi, Prof. Dr.

James MORRIS, Prof. Dr.
“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

ABD, Boston, Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.
Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Türkiye, İstanbul, Sen Piyer Dominiken Kilisesi

Cemâlnur Sargut
Şems ile Aydınlanan Hz. Veled

Türkiye, İstanbul, TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı

Değerlendirme ve Sorular